FOTO: IVO BIOČINA, HTZ
Informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ grada Skradina uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Skradina. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

         - na adresu: TZ grada Skradina, Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin
         - elektroničkom poštom: 
         - donijeti osobno u ured TZ grada Skradina 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Interni akti

Statut TZG Skradina

Odluka o raspisivanju izbora za Skupštinu TZG Skradina

Javni pozivi, natječaji i obavijesti

05.05.2022.

Na temelju odredbe čl. 18. st. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20), čl. 23. st. 6. Statuta Turističke zajednice Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“ br. 13/2020) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Skradina od 15. veljače 2022., Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Skradina dana 5. svibnja 2022. objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Skradina

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 11 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici TZ Grada Skradina www.skradin.hr. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća TZ Grada Skradina.

17.03.2022.

Javni poziv za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2022. godini

Rok za podnošenje kandidatura sukladnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 21. travnja 2022. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2022. godine).

Preuzmite dokumentaciju

Izvješća

2022.

Izvješće o izvršenju Programa rada TZG Skradina za 2022. godinu

Izvješće o radu direktora za 2022. godinu

Izvješće o radu Vijeća za 2022. godinu

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2022.godinu

Godisnje izvjesce CSV format 2022.

2021.

Izvješće o izvršenju Programa rada TZG Skradina za 2021. godinu

Izvješće o radu direktora za 2021. godinu

Izvješće o radu Vijeća za 2021. godinu

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2021.godinu

Godisnje_izvjesce CSV format 2021.

2020.

Izvješće o izvršenju Programa rada TZG Skradina za 2020. godinu

Financijsko-izvjesce-do-30-09-2020.-s-rebalansom

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2020.godinu

Godisnje_izvjesce CSV format 2020.

2019.

Izvješće o radu direktora i turističkog ureda TZG Skradina za 2019. godinu

Financijsko-izvjesce-do-30-09-2019.-s-rebalansom

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2019.godinu

Godisnje_izvjesce CSV format 2019.

2018.

Izvješće o radu direktora i turističkog ureda TZG Skradina za 2018. godinu

Financijsko-izvjesce-do-30-09-2018.-s-rebalansom

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.godinu

Godisnje_izvjesce CSV format 2018.

2017.

Izvješće o radu direktora i turističkog ureda TZG Skradina za 2017. godinu

Financijsko-izvjesce-do-30-09-2017.-s-rebalansom

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2017.godinu

Godisnje_izvjesce CSV format 2017.

2016.

Izvješće o radu direktora i turističkog ureda TZG Skradina za 2016. godinu

Financijsko-izvjesce-do-30-09-2016.-s-rebalansom

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2016.godinu

Godisnje_izvjesce CSV format 2016.

2015.

Izvješće o radu direktora i turističkog ureda TZG Skradina za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Program rada

2023.

Program rada TZG Skradina za 2023. godinu

2022.

Program rada TZG Skradina za 2022. godinu

2021.

Program rada TZG Skradina za 2021. godinu

Rebalans Programa rada za 2021. godinu

2020.

Program rada TZG Skradina za 2020. godinu

Financijski plan TZG Skradina za 2020. godinu

Rebalans Programa rada za 2020. godinu

2019.

Program rada TZG Skradina za 2019. godinu

Financijski plan TZG Skradina za 2019. godinu

Zajednički program Grada Skradina i TZG Skradina kojim se utvrđuje način korištenja sredstava boravišne pristojbe 2019.

Rebalans Programa rada za 2019. godinu

2018.

Program rada TZG Skradina za 2018. godinu

Financijski plan TZG Skradina za 2018. godinu

Zajednički program Grada Skradina i TZG Skradina kojim se utvrđuje način korištenja sredstava boravišne pristojbe 2018.

Rebalans Programa rada i Financijskog plana za 2018. godinu

2017.

Program rada TZG Skradina za 2017. godinu

Financijski plan TZG Skradina za 2017. godinu

Zajednički program Grada Skradina i TZG Skradina kojim se utvrđuje način korištenja sredstava boravišne pristojbe 2017.

Rebalans Programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu

2016.

Rebalans Programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu

Ostali dokumenti

2018.

Zapisnik 10. sjednice Skupštine TZG Skradina

Poziv na 10. sjednicu Skupštine TZG Skradina

Poziv na 9. sjednicu Skupštine TZG Skradina

Poziv na 10. sjednicu Vijeća TZG Skradina

Poziv na 1. sjednicu Vijeća TZG Skradina

Poziv na 2. sjednicu Skupštine TZG Skradina

Zapisnik sa Izborne sjednice Skupštine TZG Skradina

Poziv na izbornu sjednicu Skupštine TZG Skradina

2017.

Zapisnik 9. sjednice Vijeća TZG Skradina

Poziv na 9. sjednicu Vijeća TZG Skradina

Zapisnik 8. sjednice Skupštine TZG Skradina

Poziv na 8. sjednicu Skupštine TZG Skradina

Zapisnik 8. sjednice Vijeća TZG Skradina

Poziv na 8. sjednicu Vijeća TZG Skradina

Zapisnik 7. sjednice Vijeća TZG Skradina

Zapisnik 7. sjednice Skupštine TZG Skradina

Poziv na 7. sjednicu Skupštine TZG Skradina

2016.

Zapisnik 6. sjednice Skupštine TZG Skradina